W jaki sposób obliczyć podstawę odprawy emerytalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi z powodu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ZUS przyzna rentę chorobową a pracodawca rozwiąże stosunek pracy i wypłaci odprawę rentową. Wynagrodzenie pracownika składa się z następujących składników:

·

miesięczne wynagrodzenie zasadnicze,

·

dodatek stażowy w wysokości 1% za każdy przepracowany rok we wszystkich zakładach pracy do maksymalnej wysokości do 30%

·

premia regulaminowa w maksymalnej wysokości do 13% wynagrodzenia zasadniczego, pomniejszana proporcjonalnie za każdy dzień roboczy absencji chorobowej i każdy roboczy dzień wykorzystanego urlopu zaległego

·

premia indywidualna do 30% wynagrodzenia zasadniczego, przydzielana przez bezpośredniego przełożonego. Następujące kryteria warunkują przyznanie premii indywidualnej w pełnej wysokości: należyte wywiązywanie się z obowiązków, wydajność pracy, aktywność i inicjatywa, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, dyscyplina pracy oraz inne kryteria wyznaczone przez przełożonego

·

dodatek świąteczny za każdą godzinę przepracowaną w soboty niedziele i święta w wysokości 100%

·

dodatek za II zmianę w wysokości 10% za każdą godzinę przepracowaną od 14:00-22:00

·

dodatek za godziny nocne.

Pracownikowi w jednym z miesięcy uwzględnianych w podstawie odprawy bezpośredni przełożony nie przyznał premii indywidualnej w wysokości 30%, tj. obniżył do 20%. W tym samym miesiącu ze względu na absencję chorobową pomniejszono premię regulaminową do 13%, tj. ustalono 6,22 % (88h przepracowanych*13/184 h przypadających do przepracowania).

W jaki sposób obliczyć podstawę odprawy emerytalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX