W jaki sposób należy ustalać wartość zatrzymanego, w związku z nienależytą realizacją zamówienia, zabezpieczenia należytego... - OpenLEX

W jaki sposób należy ustalać wartość zatrzymanego, w związku z nienależytą realizacją zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca realizuje umowę o roboty budowlane w sposób nienależyty, tj. dopuszcza się licznych zaniedbań i zaniechań tj. nie wykonuje prac przygotowawczych zgodnie z prawem przez kierownika budowy, nie dokonując geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie przez uprawnionego geodetę, w realizacji robót nie uczestniczą kierownicy poszczególnych branż, dopuszcza się wykonywania części robót niezgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, nie dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, nie dostarcza na wezwania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz raportów z przebiegu robót, na terenie robót prowadzi prace niezwiązane z umową oraz odmawia podpisania aneksu do umowy formalizujące zmiany w tejże umowie, to czy zamawiający w takiej sytuacji może zatrzymać w całości wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy należałoby wpierw wycenić i skalkulować, każdą nieprawidłowość bądź też szkodę?

A jeśli tak, to w jaki sposób dokonać wyceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX