Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. Posiadamy 10 należności wymagalnych, które egzekwują dla nas komornicy sądowi na podstawie tytułów wykonawczych.

Zgodnie z § 8 rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 289) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

W praktyce jest tak, że komornik otrzymując tytuł wykonawczy sam nalicza (program do prowadzenia ewidencji komorniczej) odsetki i egzekwując należność dokonuje zaliczenia kwoty w pierwszej kolejności albo na swoje koszty komornicze albo na należność główną albo na odsetki. Pisząc pismo do komornika z prośbą o przedstawienie stanu faktycznego często zdarza się, że na odpowiedź czeka się około dwóch tygodni.

W jaki sposób mamy ujmować odsetki w księgach rachunkowych od należności wymagalnych egzekwowanych przez komornika, gdzie to komornik prowadzi ewidencję egzekucji i nalicza odsetki uwzględniając datę wpływu środków na jego konto, a następnie później po pokryciu własnych kosztów przekazując nam (jednostce) pozostałość wyegzekwowanej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację