W jaki sposób należy poinformować pracowników samorządowych o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. zapisu dotyczącego rekompensaty za pracę nadliczbową (wynagrodzenie bądź czas wolny) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s.i brakiem jednoznacznego stanowiska, co do sposobu rekompensaty tej pracy pracodawca wypłacał pracownikom wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godz. nadliczbowych. Powyższa procedura stosowana była do 30 kwietnia 2009 r. Następnie pracodawca zwrócił się do PIP o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. W odpowiedzi otrzymał 26 maja 2009 r. informację, iż osoby świadczące pracę w godzinach nadliczbowych otrzymują rekompensatę w formie wyłącznie wynagrodzenia lub proporcjonalnie czasu wolnego. Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w stanowisku Departamentu Prawnego Kancelarii Prawnej Prezesa RM z dnia 14 maja 2009 r.

W oparciu o powyższe stanowiska od dnia 1 maja 2009 r. pracodawca zaprzestał wypłacać dodatki do wynagrodzenia rekompensując tą pracę wyłącznie wynagrodzeniem, bądź czasem wolnym. W dniu 4 czerwca 2009 r. pracodawca poinformował pracowników o zasadach dotyczących rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ponadto dodaję, iż od stycznia 2009 r. trwają uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczące uwzględnienia w regulaminie pracy zapisów wynikających z ustawy. Według dotychczas obowiązującego regulaminu nie znajdują się zapisy mówiące o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych w formie dodatku bądź czasu wolnego.

Czy pracodawca powinien dokonać nadpłaty dodatków do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom wykonującym taką pracę w miesiącu maju i tym samym stosować nowe zasady po poinformowaniu pracowników tj. od m-ca czerwca?

Czy pracodawca dokonując wypłaty wyłącznie wynagrodzenia za pracę w godz. nadliczbowych w oparciu o zapisy u.p.s. i uzyskane stanowiska, a następnie poinformował pracowników o powyższych zasadach postąpił prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX