Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy podać do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska dla powiatu, jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny stwierdzili brak konieczności jej przeprowadzania?

Chodzi o art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś.

W jakiej formie i gdzie podaje się tę informację: w BIP, na tablicy ogłoszeń czy też w prasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?