W jaki sposób należy oznakować opakowanie zastępcze niebezpiecznej substancji chemicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2014 r.

PYTANIE

W jaki sposób należy oznakować opakowanie zastępcze niebezpiecznej substancji chemicznej?

Jakie informacje należy umieścić na opakowaniu?

Czy należy podać pełną treść zwrotów R i H?

Substancja jest stosowana w firmie produkcyjnej przez pracowników (nie producenta środków chemicznych). W jaki sposób należy oznakować opakowanie zastępcze zawierające roztwór substancji chemicznych niebezpiecznych o stężeniu innym niż podane w karcie charakterystyki tych substancji? Roztwory są przygotowywane przez pracowników (np. roztwór: 0,5% kwasu fluorowodorowego + 5% kwasu azotowego + woda).

Przepisy nie określają zwrotu "opakowanie substancji zastępczej". Sposób oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, oraz treść napisów i wzory znaków ostrzegawczych wymaganych przy oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. Na opakowaniu podaje się tylko numery zwrotów R i S. Niezbędne dane przydatne do oznakowania substancji niebezpiecznych można znaleźć w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access