W jaki sposób należy określać kumulację oddziaływań w karcie informacyjnej przedsięwzięcia? - OpenLEX

W jaki sposób należy określać kumulację oddziaływań w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 62a ust. 1 pkt 11 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., KIP powinna zawierać m.in. informacje o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

O jakim terenie mowa, czy jedynie o terenie działki, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie? Czy jeśli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia mieści się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym terenem), należy również rozważać oddziaływania instalacji zlokalizowanych na terenie np. działek sąsiednich (też nie powinny powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza swoim terenem)? Mając na uwadze powyższe, w jakich przypadkach możemy mówić o kumulacji oddziaływań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX