W jaki sposób można wyegzekwować od inwestora/autora projektu, by wnioskiem albo zgłoszeniem objąć wykonanie instalacji... - OpenLEX

W jaki sposób można wyegzekwować od inwestora/autora projektu, by wnioskiem albo zgłoszeniem objąć wykonanie instalacji technicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisem Rozdziału 3 Łącza telekomunikacyjne w budynkach oraz prawo drogi - art. 30 ust. 8 ustawy z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - w przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, a: 1) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 – do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji; 2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 – wnioskiem albo zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji.

Proszę o wskazanie, w jaki sposób przepis ten może być wymagany/egzekwowany od inwestora/autora projektu, skoro obecnie przy wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie zamieszcza się opracowań branżowych, urzędnik otrzymuje do zatwierdzenia tylko projekt PZT i PAB, a samego projektu technicznego, w których są zawarte rozwiązania dla projektowanych instalacji, nie widzi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX