Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób gminy mogą kontrolować prawidłową eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z przyjmowanymi przez gminy zgłoszeniami użytkowania przydomowych oczyszczalni, instalacje te wymagają okresowego usuwania osadu nadmiernego. Prawidłowa eksploatacja powinna zapewniać dotrzymywanie określonych standardów emisji z instalacji - art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.

Na jakie przepisy prawa powinny powołać się organy chcące przeprowadzić kontrolę eksploatacji przydomowej oczyszczalni w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 379 p.o.ś.?

Komu użytkownik przydomowej oczyszczalni powinien przekazywać odpad w postaci osadu nadmiernego, zważywszy że odpad ten nie jest odpadem o kodzie 19 08 05 (nie jest osadem ustabilizowanym) oraz nie stanowi nieczystości ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Czy ewentualne traktowanie osadu nadmiernego jako nieczystości ciekłych powinno skutkować odpowiednimi zapisami na temat obowiązków osób eksploatujących przydomowe oczyszczalnie w przyjmowanych regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?