Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę prac projektowych. Projekt został opracowany 80 dni po terminie umownym. Umowa precyzowała pojęcie zakończenia prac, jako przekazanie zmawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej – nie później niż do terminu X. Przed przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędne jest usunięcie wszystkich wad oraz uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej i wizualizacji obiektu, dokonanych przez zamawiającego w terminie 10 dni licząc od dnia ich przedstawienia zamawiającemu w jego siedzibie. Z kolei terminem zakończenia prac projektowych jest dzień sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, spisanego w obecności przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, po usunięciu wad w dokumentacji projektowej. Wykonawca chce, aby w protokole zdawczo – odbiorczym wpisać, iż stanowi on podstawę na wystawienia faktury VAT w wysokości wskazanej w umowie. Zamawiający nie chce się na to zgodzić, bowiem z umowy wynika, iż jest zobowiązany do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji prac projektowych. Z kolei zamawiający chce dodać w protokole informację o opóźnieniu, na co nie zgadza się wykonawca.

W jaki sposób formalnie zakończyć sprawę przekazania dokumentacji projektowej, w sytuacji kiedy wykonawca odmawia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?