Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła z miastem umowę na dzierżawę nieruchomości. Dzierżawą objęte są działki zabudowane obiektem hali wraz z wyposażeniem, majątkiem ruchomym oraz towarzyszącą jej infrastrukturą – zespołem parkingów dla samochodów osobowych i autokarów oraz infrastrukturą techniczną. Zgodnie z umową:

– Dzierżawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest w szczególności do przeprowadzania w imieniu wydzierżawiającego zarządzania i nadzoru nad pracami serwisowymi (w okresach gwarancyjnych i pogwarancyjnych) urządzeń i wyposażenia Hali, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom Dzierżawcy (lub jego pracownikom i zleceniobiorcom), zgodnie z:

i. Dokumentacją gwarancyjna Obiektu,

ii. Umowami serwisowymi zawartymi dla Obiektu

oraz

iii. Przepisami prawa, z których wynikają obowiązki w tym zakresie Dzierżawca nie ponosi kosztów prac serwisowych, o których mowa powyżej.

Na obecny moment pracownik spółki zleca wykonanie badań technicznych do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) urządzeń, które są własnością miasta. Za wykonane usługi UDT wystawia rachunki spółce za wykonane badania.

W jaki sposób spółka może obciążyć Miasto przedmiotową usługą czy fakturą VAT czy notą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?