Skąd wiadomo, czy dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać nie powinno być wymagane przeprowadzenie oceny... - OpenLEX

Skąd wiadomo, czy dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać nie powinno być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu ma być posadowiony zbiornik ON z dystrybutorem. Urządzenie to nie będzie przytwierdzone na stałe do podłoża i nie wymaga prac budowlanych. Zbiorniki na olej o poj. pow. 3 m3 stanowią przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast posadowienie zbiornika nie wymaga pozwolenia na budowę ani żadnej z decyzji wymienionych w art. 72 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś. W LEX znaleźliśmy odpowiedź, że sama kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie oznacza automatycznie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona wymagana w przypadku, kiedy przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. Jeżeli taka decyzja nie jest wymagana, nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak należy interpretować art. 29 ust. 6 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - dalej p.b.?

W art. 59 u.o.o.ś. wymienione są przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Skoro nie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bo przedsięwzięcie nie wymaga żadnej decyzji wymienionej w art. 72 u.o.o.ś., skąd wiadomo, czy dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać nie powinno być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?