Potrącenie wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o informację, czy szkoła ma prawo potrącić wynagrodzenie za czas, w którym nauczycielka nie realizowała zajęć z uczniami, tj. od 3 października do 25 października 2005 r., gdyż:

- rozpoczęła pracę 1 września, zgodnie z przydziałem godzin, przyjętym bez zastrzeżeń 31 sierpnia,

- 31 sierpnia 2005 r. złożyła pozew do Sądu Pracy w L. (nie powiadamiając dyrektora szkoły),

- 7 września dyrektor poinformował nauczycielkę o cofnięciu oświadczenia woli, gdyż rozwiązanie z nią umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia zostało dokonane z naruszeniem art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN i potwierdził, że obowiązki przydzielone jej 31 sierpnia 2005 r. powierza na cały rok szkolny 2005/2006,

- pismem z 28 września, które wpłynęło do szkoły 4 października nauczycielka poinformowała dyrektora o niewyrażeniu zgody na cofnięcie woli dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę,

- nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim od 6 do 30 września 2005 r.,

- od 3 października do 25 października 2005 r. nauczycielka nie stawiała się do pracy i nie podała przyczyn nieobecności,

- 25 października 2005 r. podpisano ugodę,

- 26 października 2005 r. nauczycielka powróciła do pracy na przyjęte przez siebie godziny, które niewiele się różniły od przydzielonych 31 sierpnia 2005 r.

Przerwa w świadczeniu pracy nastąpiła pomiędzy 3 a 25 października, była to nieobecność nieusprawiedliwiona.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access