Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od którego dnia rozpoczną bieg terminy zawieszone z dniem 31.03.2020 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)  – dalej u.s.r.cov., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.) która wprowadziła art. 15zzs, uchylone przez art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. poz. 875 )?

Ustawa z 14.05.2020 r. opublikowana została w dniu 15.095.2020 r. i zgodnie z treścią jej art. 76 weszła w życie "z dniem następującym po dniu ogłoszenia", czyli 16.05.2020 r. (sobota !). Według art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z 14.05.2020 r. terminy o których mowa w uchylonym art. 15zzs u.s.r.cov. rozpoczynają bieg: "po upływie 7 dni" od dnia wejścia w życie ustawy z 14.05.2020 r. Można zatem wyliczyć, posługując się zasadami art. 111 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.) – dalej k.c., że rozpoczną one bieg od dnia 24.05.2020 r. (niedziela!).

Uwzględniając art. 115 k.c. należy przyjąć ostatecznie, że terminy te rozpoczną bieg w dniu 25.05.2020 r. ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?