Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient mając przyznane prawo do SZO w związku z opieką nad matką, dnia 30.04.2019 r. złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w celu sprawowania opieki nad tą samą osobą.

We wniosku oświadczył, że w momencie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnosi o uchylenie decyzji dotyczącej SZO.

Z orzeczenia wynika, iż nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności, a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się po 25 roku życia. Organ wydał decyzję odmowną, od której strona wniosła odwołanie do SKO.

SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, odnosząc się w uzasadnieniu do art. 17 ust. 1b ustawy w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności wskazało, iż zapis ten został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnym z 21.10.2014 r., sygn. akt K 38/13 za niezgodny z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.).

Przesłanką przemawiającą utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji jest okoliczność przyznania stronie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką. Klient skierował skargę do WSA.

WSA wyrokiem postanowił uchylić zaskarżoną decyzję odnosząc się do faktu, iż nie jest dopuszczalne jednoczesne przyznanie i wypłata dwóch lub więcej świadczeń (art. 17 ust. 5 u.ś.r.) natomiast stronie przysługuje prawo wyboru, z którego z nich chce skorzystać, a organ nie powinien czynić jakichkolwiek przeszkód w uzyskaniu przez stronę korzystniejszego świadczenia.

W grę może wchodzić jednoczesne przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Zobowiązał organ I instancji do wzięcia pod uwagę poczynione rozważania Sądu.

Od jakiej daty stronie należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

Czy zasadnym jest przyznanie wnioskowanego świadczenia od momentu złożenia wniosku i rozliczenia go z wypłaconym SZO, czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne od bieżącej daty uchylenia SZO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?