Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postanowienie w umowie o treści: "Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki." może być podstawą do naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy? W przypadku omawianej umowy roboty uznaje się za zakończone w momencie podpisania przez obie strony kontaktu protokołu komisyjnego odbioru robót. Trzeba jeszcze dodać, że opóźnienie było znaczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację