Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle opinii UZP wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 22a p.z.p. powinien składać wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Czy na etapie składania oferty zamawiający ma zatem prawo (lub powinien) żądać od wykonawcy również dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126)?

Czy są to jednak środki dowodowe, do złożenia których może wezwać tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?