Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku "z sytuacją epidemiologiczną" Zarząd Powiatu podjął uchwałę o następującej treści: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zmianami), art. 260 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Z.   Zarząd Powiatu Z. uchwala, co następuje : §1.1. Postanawia się dokonać blokowania planowanych wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1.480.000,00 zł w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Z.: 1)w I Liceum Ogólnokształcącym w Z. na kwotę 110.000,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne: 50.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące: 60.000,00 zł, 2) (...) 2. Blokowanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności: 1) w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych: niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe, dodatków za szczególne i uciążliwe warunki pracy oraz premii i nagród, a także wynagrodzeń bezosobowych, 2) w zakresie pozostałych wydatków bieżących: wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, wydatków na zakup środków żywności w placówkach, w których nie przebywają wychowankowie, wydatków na zakup usług oraz wydatków na szkolenia i doskonalenie zawodowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania, nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Czy na jej podstawie, można przestać nauczycielom wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) zmniejszając nauczycielowi przydział godzin w planie lekcji?

Co w praktyce może oznaczać taka uchwała dla nauczycieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?