Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu zainstalowana jest instalacja do suszenia zbóż o łącznej wydajności do 30 Mg/h, wobec czego nie podlega pod pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ani pod zgłoszenie.

Instalacja ta powoduje bardzo duże uciążliwości emisji pyłu, przez co prowadzący instalację został zarządzeniem pokontrolnym zobowiązany do podjęcia stosownych działań technicznych mających na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie występowania emisji pyłu. Niestety żadnych działań prowadzący instalację nie podjął.

Czy starosta dla takiej instalacji może wykorzystać zapisy zawarte w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. i nałożyć na prowadzącego instalację, w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji ww. instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, gdyż zostało to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska?

Jeżeli nie art. 154 ust. 1 p.o.ś., to na podstawie jakiego artykułu z ustawy p.o.ś. starosta mógłby nałożyć na prowadzącego ww. instalację dodatkowe wymagania ograniczające uciążliwe oddziaływanie na otoczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację