Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymała dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy - w ramach art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tarcza antykryzysowa). Dofinansowanie objęło okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych - od 01.05.2020 do 31.07.2020. Firma przygotowuje rozliczenie umowy na dofinansowanie wynagrodzeń, które złoży elektronicznie w wymaganym 30-dniowym terminie od zakończenia okresu wsparcia. Według wytycznych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy firma jest zobowiązana dołączyć do formularza rozliczeniowego określone rodzaje załączników, a w szczególności:

a) zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymania wsparcia na kwotę nie mniejszą niż wartość składek ZUS finansowanych w ramach wniosku,

b) zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymania wsparcia na kwotę nie mniejszą niż wartość zaliczki na podatek dochodowy, która została sfinansowana w ramach wniosku (w przypadku zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej oznacza to płatność dokonaną zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy wypłacane jest w firmie do 10. dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego.

Czy powyższe wytyczne oznaczają, że firma jest zobowiązana w miesiącu sierpniu do zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno od wynagrodzeń wypłaconych:

a) w lipcu za miesiąc czerwiec

b) w sierpniu za miesiąc lipiec

- pomimo że nawet nie będą jeszcze przygotowane deklaracje rozliczeniowe za dany miesiąc w programie PŁATNIK, bo miesiąc nie jest jeszcze zakończony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?