Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty powiatowego wójtowie/burmistrzowie zwracają się o zaopiniowanie na podstawie art. 11 pkt 5 lit. a ustawy z 27.03.2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co tak na prawdę musi wziąć pod uwagę organ opiniodawczy?

Czy tylko może opiniować pod względem terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - jak to jest przy opiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - art. 17 pkt 6a tiret 8 u.p.z.p.?

Który wydział powinien to rozpatrywać?

U nas trafia to tylko do organu ochrony środowiska - wydziału ochrony środowiska.

Czy nie właściwszy byłby wydział architektury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?