Które przepisy, techniczno-budowlane czy bhp w zakładach pracy, mają pierwszeństwo stosowania przy ustalaniu ilości umywalek u pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie odnośnie ilości umywalek w zakładzie pracy. Według ogólnych przepisów BHP: "Na każdych trzydziestu mężczyzn lub na każde dwadzieścia kobiet jednocześnie zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach zbliżonych do tych prac powinna przypadać co najmniej jedna umywalka, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych". Według warunków technicznych dla budynków: "W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej". Widać, że podany jest różny wskaźnik wymaganej ilości umywalek dla mężczyzn (20 lub 30).

Którymi z ww. przepisów należy się kierować w zakładzie pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access