Które grunty powinny być objęte "wykazem rozbieżności"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które grunty powinny być objęte "wykazem rozbieżności", o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu - dalej r.s.w.t.s.p.u.l.?

Czy mowa tu wyłącznie o gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Ls" i np. czasowo pozbawionymi roślinności leśnej z zamiarem odnowienia (halizny) bądź trwale pozbawionymi roślinności leśnej i użytkowanymi niezgodnie z przeznaczeniem i niezgodnie z zapisami w ewidencji gruntów (grunty zabudowane, użytkowane rolniczo)?

Czy mowa również o konieczności ujęcia w upul użytków rolnych (R, Ps, Ł) zalesionych przez właścicieli we własnym zakresie - często niezgodnie z przeznaczeniem określonym w MPZP, bądź bez decyzji wzizt, ale stanowiących w ocenie firmy opracowującej upul "lasy" definicyjne?

Firmy świadczące usługi urządzania lasów najczęściej w wykazach rozbieżności wskazują wyłącznie grunty będące Ls ewidencyjnym, a w rzeczywistości użytkowanym w inny sposób, pozbawionym roślinności leśnej, niekoniecznie w wyniku zrębu zupełnego podyktowanego wiekiem drzewostanu.

Czy jest to prawidłowe w świetle ww. rozporządzenia i przepisów prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX