Kto powinien ustalić warunki odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (ze stacji demontażu pojazdów) załączono zgodę właściciela tej kanalizacji. Jednak umowa ta nie zawiera szczegółowych uwarunkowań, tj. nie określono w niej dopuszczalnych stężeń substancji szczególnie szkodliwych wymienionych w rozporządzeniu, tylko zawiera zapis ogólny: że jakość ścieków powinna spełniać wymogi rozporządzeń: Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757) oraz Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). Zaś szczegółowe warunki zostaną określone po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Kto powinien ustalać takie warunki - właściciel kanalizacji na podstawie znajomości: technologii oczyszczania własnej oczyszczalni, wydajności stosowanego procesu, ilości ścieków odbieranych, ważnego pozwolenia wodnoprawnego (czy posiada pozwolenie na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe), czy też organ wydający pozwolenie wodnoprawne?

Co powinien uwzględnić organ wydając takie pozwolenie (np. pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX