Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastępców wojewódzkich inspektorów w Inspekcjach należących do administracji zespolonej w województwie powołuje (w rozumieniu art. 68 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) i ustaw prawa materialnego administracyjnego) oraz ustala wynagrodzenie właściwy terytorialnie wojewoda, ale pracownicy zatrudnieni na stanowiskach zastępców wojewódzkich inspektorów pracują w strukturach Wojewódzkich Inspektoratów, a nie Urzędu Wojewódzkiego.

Kto będzie właściwy jako pracodawca do ewentualnego zmniejszenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy wojewódzkiego inspektora w przypadku redukcji etatów, o którym mowa w art. 15zzzzzr ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?