Kto jest władny przeprowadzić kontrolę wydanego żonie burmistrza zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Żona burmistrza na terenie gminy, na której burmistrz sprawuje urząd, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Kto jest władny przeprowadzić na podstawie art. 9u ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. kontrolę przedsiębiorstwa żony burmistrza w zakresie wydanego zezwolenia?

Zezwolenie zostało wydane przez innego burmistrza, który został wskazany przez organ wyższego szczebla. Przedmiotowe zezwolenie widnieje w naszych rejestrach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX