Kto jest uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzji starosty wydanej... - OpenLEX

Kto jest uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzji starosty wydanej na podstawie art. 454 ust. 1-3 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w decyzji starosty wydanej na podstawie art. 454 ust. 1-3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod. ustalającej właścicielowi zmeliorowanych gruntów, niebędącemu członkiem Gminnej Spółki Wodnej, wysokość świadczenia pieniężnego na rzecz tej Spółki z tytułu odnoszonych korzyści z urządzenia melioracji wodnych - rowu, utrzymywanego przez tę Spółkę - starosta czy Gminna Spółka Wodna?

W sentencji decyzji znajduje się zapis, że orzeczone świadczenie winno być przekazane przez właściciela zmeliorowanych gruntów na wskazane konto Gminnej Spółki Wodnej. Decyzja wydana przez starostę jest ostateczna.

Czy w takim przypadku ma zastosowanie art. 5 § 1 pkt 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) - dalej u.p.e.a. (uprawnionym do żądania wykonania obowiązku jest właściwy do orzekania organ I instancji jednostki samorządu terytorialnego - starosta), czy art. 5 § 1 pkt 2 u.p.e.a. (uprawnionym do żądania wykonania obowiązku jest podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie - Gminna Spółka Wodna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX