Kto jest administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przedkładanych do rozliczenia w gminie przez klub sportowy... - OpenLEX

Kto jest administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przedkładanych do rozliczenia w gminie przez klub sportowy celem rozliczenia dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zadań własnych gminy zalicza się m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy kultury fizycznej. Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego (sprzyjanie rozwojowi sportu) wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Realizacja celu publicznego polega np. na zlecaniu klubom sportowym realizacji zadań publicznych mających na celu rozwój sportu, m.in. poprzez organizację zawodów sportowych, meczów, prowadzenie zajęć z trenerami. Klub, który otrzymuje z budżetu gminy dotację na wykonywanie określonych działań, ma obowiązek tą dotację rozliczyć. Do rozliczenia przedkładane są dokumenty, które często zawierają dane osobowe - kopie rachunków wystawianych przez trenerów prowadzących zajęcia, umowy z trenerami i innymi osobami zatrudnionymi przez klub przy realizacji zadania - lub - wcześniej już zatrudnionych w klubie, ale wykonujących zadania finansowane ze środków z dotacji, listy uczestników zajęć - w tym: członków stowarzyszenia. W przypadku finansowania stypendiów dla zawodników, przedkładane są np. umowy stypendialne czy listy wypłat.

Kto jest administratorem danych osobowych przedkładanych do rozliczenia w gminie przez klub sportowy? Czy możliwa jest do przyjęcia koncepcja, że zarówno klub jak i gmina występują jako odrębni administratorzy danych, a klub przedkładając dokumenty do gminy udostępnia tym samym zgromadzone przez siebie dane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX