Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Line Lawyer
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na laboratoryjne badania epidemiologiczne kierowane są osoby wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Skierowanie na badanie wystawiane jest zgodnie z wymaganiami art. 6 ust. 2 w/w ustawy przez: PPIS dla osób wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 (podejrzani o zakażenie i chorobę zakaźną, noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży oraz nosiciele, ozdrowieńcy i osoby ze styczności) kierującego szkołą albo rektora uczelni lub osoby przez nich upoważnione; dla osób wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 4 (uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby) Próbki do badań przyjmowane są do badań przez poszczególne PSSE i kierowane do właściwego laboratorium, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru (np. laboratorium PSSE w Siedlcach wykonuje badania próbek przyjętych do badań w PSSE: Siedlce, Sokołów. Mińsk Maz., Węgrów, Łosice, Garwolin). Osoby badane wypełniają formularz Zlecenia na badania (podając swoje dane osobowe). Zakres wymaganych danych określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń. Pomiędzy PSSE, która zbiera próbki i PSSE, która wykonuje badania laboratoryjne zawarte jest Porozumienie/Protokół Uzgodnień podpisane przez PPIS.

Kto jest administratorem danych osobowych osób skierowanych na bezpłatne badania epidemiologiczne: laboratorium wykonujące badania czy kierujący na badania właściwy terytorialnie PPIS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?