Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komu w opisanym poniżej przypadku powierzone powinny być obowiązki utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych (utrzymanie dna i brzegów tych wód - w celu zapewnienia właściwych warunków korzystania z wody)?

Administratorowi cieku czy właścicielowi gruntu, na działce którego położony jest kanał?

Kto jest właścicielem kanału?

Z kim gmina ma uregulować "prawo korzystania"?

Doprowadzalnik (kanał doprowadzający wodę do gminnego stawu rybnego) położony jest w początkowym odcinku na gruntach osoby fizycznej. Gmina jest właścicielem urządzenia wodnego (jazu) oraz stawu. W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., wody w kanale zaliczone zostały do wód płynących, które w świetle art. 10 ust. 1a pr. wod. stanowią własność Skarbu Państwa. W chwili dokonywania zakupu gruntów, jak i w świetle pr. wod. grunty pod wodą płynącą stanowią własność Skarbu Państwa, zatem nie mogły być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Na uwagę zasługuje fakt, iż kanał ten nadal nie posiada odrębnej działki. Gmina stara się obecnie o uregulowanie stanu formalno-prawnego (uzyskanie zgody na piętrzenie, pobór i zatrzymanie wody w stawie oraz zrzut wody ponownie do odbiornika, z której była pobierana). Pozwolenie wodnoprawne rozstrzyga z punktu widzenia gospodarki wodnej - nie reguluje spraw własnościowych pozostawionych do rozstrzygania na gruncie cywilnoprawnym. Właściciel kanału ma zatem pełne prawo na gruncie prawa cywilnego zawrzeć umowę z korzystającym (w tym przypadku z gminą), ustalającą warunki korzystania. Zamiast umowy cywilnoprawnej, stosownie do art. 128 ust. 2 pkt 3 pr. wod., składając uzasadniony wniosek, właściciel kanału może domagać się nałożenia na uprawnionego, w udzielonym mu pozwoleniu wodnoprawnym, obowiązku wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymywania urządzenia wodnego (kanału) stosownie do odnoszonych korzyści.

Kogo zatem uznać właścicielem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?