Kiedy zastosowanie znajdą zmienione przepisy Prawa budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 25 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – dalej u.z.p.b., do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie zaś z art. 28 u.z.p.b. do spraw, o których mowa w art. 25-27 u.z.p.b.: 1) stosuje się: a) przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, b) przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1; 2) nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1. Organ nadzoru budowlanego prowadzi tzw. postępowanie naprawcze na podstawie art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. Zagadnienie polega na istotnym odstępstwie od zatwierdzonego projektu - niewykonaniu skarpy przy granicy z działką sąsiednią. Postępowanie zostało wszczęte przez wspomnianą zmianą pr. bud. Kwalifikacja dokonanej zmiany jako istotne odstępstwo była przedmiotem rozpatrywania przez organ II instancji i sąd administracyjny. W związku z tym organ powinien orzec na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud., nakładając obowiązek sporządzenia projektu zamiennego. Zmiana pr. bud. wprowadziła nowe brzmienie dotyczące kwalifikacji odstępstwa jako istotne w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki - odstępstwo istotne zachodzi obecnie w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany (art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud.). W omawianej sprawie nie doszło do zwiększenia oddziaływania poza działkę inwestora.

Czy w tej sytuacji zastosowanie znajduje nowy zapis pr. bud. i prowadzone postępowanie należy umorzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX