Kiedy zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, może przeprowadzić negocjacje? - OpenLEX

Kiedy zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, może przeprowadzić negocjacje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 p.z.p.): 1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji, a wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający postanawia skorzystać z art. 263 p.z.p. W zw. z tym, czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje z pozostałymi wykonawcami?

2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji, jednak zamawiający cofnął wybór najkorzystniejszej oferty, ponieważ popełnił błąd (wykonawca na odrzucenie oferty złożył wyjaśnienie, które potwierdzają, iż zamawiający niesłusznie odrzucił ofertę). W zw. z tym, czy zamawiający może przeprowadzić negocjacje?

Założenie, w dwóch ww. sytuacjach, wykonawcy są związani ofertą. Rozumiem, iż jeżeli termin związania z ofertą już minął, to należy zastosować art. 252 ust. 2 p.z.p., czyli należy dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzania negocjacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX