Kiedy zamawiający może wykonać nakazane czynności przez KIO? - OpenLEX

Kiedy zamawiający może wykonać nakazane czynności przez KIO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na usługi ochrony fizycznej w trybie art. 275 pkt 1 p.z.p. W postępowaniu wykonawca, który uzyskał drugą pozycję w rankingu ofert złożył odwołanie (trzy zarzuty). W wyroku KIO uwzględniło jeden zarzut odwołującego, nakazując zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ujawnienie treści wyjaśnień innego wykonawcy (zastrzeżonych jako tajemnicę przedsiębiorstwa).

1. Kiedy zamawiający może wykonać nakazane czynności? Czy zamawiający musi czekać na prawomocność orzeczenia KIO, czyli czekać czy nie zostanie złożona skarga w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, a jeżeli zostanie wniesiona to aż do rozstrzygnięcia Sądu zamówień publicznych?

2. W SWZ oraz wzorze umowy zamawiający w sposób następujący wskazał termin wykonania zamówienia: "Usługi objęte niniejszym zamówieniem będą świadczone w okresie 12 miesięcy od dnia 31 marca 2022 roku od godziny 16:00 do dnia 31 marca 2023 roku do godziny 16:00.". Czy w związku z powyższym niniejsze postępowanie należy unieważnić zgodnie z art. 255 pkt 6 p.z.p. i ogłosić nowe postępowanie, z uwagi na brak możliwości zmiany terminu świadczenia usługi, który już trwa? Czy jednak w związku z powyższym można po ponownym rozstrzygnięciu i braku odwołania dokonać zmiany tego terminu i zawrzeć umowę na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub skrócić okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2023 r.? Czy powyższe czynności (ponowne rozstrzygnięcie i zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania) mogą być dokonywane w czasie kiedy wyrok KIO nie jest prawomocny, tj. nie upłynął termin do wniesienia skargi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX