Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica pozostaje w zatrudnieniu u jednego pracodawcy od 1 września 1979 r. do 31 grudnia 2014 r. Ma skończone 51 lat. Z końcem roku zostanie z nią rozwiązana umowa o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 24 kwietnia 1988 r. do 3 października 1994 (okres nieskładkowy) oraz od 15 października 2003 r. do 14 października 2006 (okres składkowy). Innych okresów nieskładkowych nie było.

Czy po rozwiązaniu stosunku pracy pracownica będzie miała staż pracy co najmniej 35 lat uprawniający do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne?

Czy w jej przypadku będzie miał na to wpływ: - art. 7 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczając do stażu pracy urlop wychowawczy w wymiarze tylko do 6 lat, - art. 5 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ograniczający okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych?

Czy w tej sytuacji stosunek okresów składkowych do nieskładkowych liczony jest z całego okresu zatrudnienia, czy też może oddzielnie dla okresów do 31 grudnia 1998 i po 1 stycznia 1999?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?