Kiedy można mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W samorządowej jednostce budżetowej według stanu na dzień 31.12.2021 r. przeprowadzono inwentaryzację: 1) środków pieniężnych w kasie metodą spisu z natury, 2) druków ścisłego zarachowania metodą spisu z natury, 3) środków pieniężnych na rachunkach bankowych metodą potwierdzenia sald, 4) stanu należności i zobowiązań metodą weryfikacji danych, 5) pozostałych składników aktywów i pasywów metodą weryfikacji danych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzono wyłącznie: 1) protokół inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania, 2) protokół inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 3) protokoły weryfikacji stanu należności i zobowiązań oraz pozostałych składników aktywów i pasywów. Nie sporządzono natomiast protokołu różnic inwentaryzacyjnych, oświadczeń od osoby materialnie odpowiedzialnej oraz nie sporządzono sprawozdania podsumowującego przeprowadzoną inwentaryzację z uwagi na fakt, iż inwentaryzacja za 2021 r. nie obejmowała spisu składników majątku.

Czy powyższe działanie jest prawidłowe?

Czy w powyższym przypadku mówimy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX