Kiedy decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadów staje się ostateczna? - OpenLEX

Kiedy decyzja o zezwoleniu na zbieranie odpadów staje się ostateczna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał zezwolenie na zbieranie odpadów, które wymagało decyzji środowiskowej, zakład w trybie art. 127a k.p.a. zrzekł się prawa do wniesienia odwołania, a więc decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jak się mają do tego zapisy art 170 ust. 1b i c ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i dalej art. 86g ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś., w związku z art. 72 ust. 6 u.o.o.ś. dot .organizacji ekologicznych i ich odwołań od decyzji?

Czy zatem wydane zezwolenie na zbieranie odpadów jest ostateczne i prawomocne, czy nie? Czy starosta może potwierdzić ostateczność i prawomocność decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX