Kiedy budowa siedliska rolnego jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mpzp precyzuje pojęcie siedliska rolnego jako zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z produkcją rolną prowadzoną w ramach posiadanego areału (ponad 1 ha użytków rolnych w tym min. 0,3 ha powierzchni działki siedliskowej, na części której znajduje się zainwestowanie). Inwestor jest właścicielem działki o powierzchni 0,4 ha oraz na terenie miejscowości dzierżawi działkę rolną, gdzie łączna powierzchnia jego działki i działki dzierżawionej wynosi ponad 1 ha. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w pasie 80 m od linii brzegowej jeziora, ponadto znajdują się na niej ruiny dawnej zabudowy siedliskowej. Jest to działka przeznaczona pod budowę siedlisk rolnych. Jednocześnie mpzp wskazuje, że dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, jeśli ich lokalizacja nie znajduje się w strefie zakazanej zabudową (dotyczy to szczególnie odległości od jezior – 100 m od brzegu). Z powyższego wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę siedliskową, ale dalsza cześć planu eliminuje niejako możliwość zabudowy, wykluczając się wzajemnie. Ww. nieruchomość zlokalizowana jest w zwartej zabudowie wsi. W kolejnej części mpzp zapisano, że na odcinkach zwartej zabudowy wsi można zlokalizować obiekt mieszkalny w mniejszej odległości aniżeli 100 m od brzegu jeziora jeżeli nawiązuje do istniejącej zabudowy i zaznaczono w planie.

Jak należy odczytywać ww. treść mpzp?

Czy na ww. działce jest możliwość realizacji zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX