Jeżeli wnioskodawca udzieli informacji, że zmianę decyzji środowiskowej posiada, bądź właściwy organ stwierdzi brak potrzeby zmiany decyzji, to czy organ może kontynuować postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomiot posiada decyzję na przetwarzanie odpadów na działce X. Wystosował do 05.03.2020 r. wniosek o zmianę decyzji na podstawie art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. We wniosku ujął wymagane dane. Z treści wniosku wynika, że teren powiększono o 2 działki Y i Z (we wniosku wskazano maksymalne masy magazynowania i wskazano działki Y i Z) nie ujęte w pierwotnym zezwoleniu i nie ujęte w decyzji środowiskowej wydanej na potrzeby zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Organ wystosował pismo do wnioskodawcy, czy w związku z rozbudową zakładu o nowe miejsca magazynowania odpadów, wystąpił o zmianę decyzji środowiskowej (jeżeli zachodzą przesłanki do zmiany) do właściwego organu.

Jeżeli wnioskodawca udzieli informacji, że zmianę decyzji środowiskowej posiada, bądź właściwy organ stwierdzi brak potrzeby zmiany decyzji, to czy organ może kontynuować postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji, tj. zlecić kontrolę WIOŚ i PSP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX