Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą. Jednocześnie w art. 57 ust. 1 u.o. określono, kto podlega opłacie rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Czy art. 57 ust. 7 u.o. odnosi się do działalności wymienionych w art. 50 ust. 1 u.o., a zatem podlegających wpisowi na wniosek z zakresu nie tylko działalności podlegających opłacie rejestrowej wymienionych w art. 57, to należy uznać, że jeśli podmiot złoży jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie zarówno wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji, jak i transportującego odpady, to prowadzi działalność w więcej niż jednym zakresie i podlega opłacie rejestrowej w wysokości określonej zgodnie z wielkością przedsiębiorcy (mikro, inny niż mikro)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?