Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast § 2 stanowi, że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jeśli taka decyzja staje się prawomocna, to czy takiej decyzji dotyczą przepisy art. 145 k.p.a. i art. 156 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?