Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakim regulacjom podlega zbieranie odpadów pochodzenia zwierzęcego I kategorii?

Czy wymagane będzie zezwolenie na zbieranie odpadów czy pozwolenie zintegrowanego, w przypadku gdy pojemność miejsca magazynowania przekroczy 50 Mg?

Czy we wniosku należy również oprócz wymagań określonych w ustawie o odpadach czy ustawie Prawo ochrony środowiska opisać spełnienie wymagań określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300, str. 1) - dalej rozporządzenie 1069/2009?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?