Jakiego "formularza"/druku winno się używać do ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa w dodatku węglowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawie przyznania dodatku węglowego pojawiły się wątpliwości co do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisami w ustawie:

15b. 1 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.

15c. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

15d. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

15e. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

16. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Jaki dokument kryje się pod pojęciem wywiad środowiskowy, nie jest to standardowy rodzinny wywiad środowiskowy, więc jakiego "formularza"/druku winno się używać do ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa w dodatku węglowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX