Jakie zmiany w zakresie zamówień na świadczenia zdrowotne w postaci dyżurów personelu medycznego wprowadza art. 26 ustawy o działalności leczniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2012 r.
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2011 r.

PYTANIE

Przed dniem 1 lipca 2011 r. SP ZOZ-y zgodnie z art. 35 nieobowiązującej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej "mogły udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne (...) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu (...)". Świadczenia te w dużej mierze wiążą się z dyżurami personelu medycznego, co musi zostać właściwie określone w statucie Przyjmującego Zamówienie wybranego w drodze przeprowadzonego konkursu ofert.

Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2011 r. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z art. 26 ust. 2 "Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...)".

Czy w związku z powyższym wpis w rejestrze stał się nadrzędny wobec statutu przyjmującego zamówienie?

Czy powyższa zmiana oznacza, że szpital chcąc udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne w postaci dyżurów personelu medycznego na swoich oddziałach będzie mógł nawiązać współpracę jedynie z innym szpitalem mającym wpisane do swego rejestru te same oddziały, poradnie, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX