Jakie zasady obowiązują przy kierowaniu pracowników na badania sanitarno-epidemiologiczne? - OpenLEX

Jakie zasady obowiązują przy kierowaniu pracowników na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest taka informacja:

"11. Przepisy nie regulują kwestii czy i jak często badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych powinno być powtarzane. W myśl obowiązujących przepisów prawa kierujący zakładem ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładzie, w tym również za stan zdrowia osób pracujących przy produkcji i obrocie żywnością. To pracodawca wyznacza termin, przed upływem którego pracownik powinien poddać się temu badaniu. Określony w ustawie zakres informacji, które powinny być zawarte w orzeczeniu, nie wskazuje aby wymagane było w nim określenie przez lekarza daty następnego badania, jednak lekarz ma możliwość wskazania następnego terminu przeprowadzenia przedmiotowych badań. W związku z powyższym, kolejny termin badania wskazany przez lekarza, który przeprowadził badanie sanitarno-epidemiologiczne może mieć dla pracodawcy znaczenie pomocnicze w podjęciu decyzji o częstotliwości badań, nie ma jednak charakteru wiążącego."

W związku z tym pracodawca nie wysyła pracowników na badania sanitarne zgodnie z terminem ważności, chyba że pracownik był na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą zakaźną, zatruciem, bądź w zakładzie pracy wystąpiła salmonella itp.

Czy takie działanie pracodawcy jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX