Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, które kolidują z inwestycją. Dla przedmiotowej inwestycji już zostało wydane pozwolenie na budowę. Wnioskodawca załączył projekt zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany. Jednym z elementów projektu są dwa rysunki sporządzone na kopii mapy do celów projektowych z zaznaczonymi drzewami, przy czym na jednym z nich znaczna część drzew została naniesiona odręcznie, do legendy również odręcznie dopisano "drzewa do usunięcia", a obok widnieje podpis projektanta z uprawnieniami budowlanymi. Poza tym na drugim rysunku dla tej samej inwestycji zostały naniesione (już nieodręcznie) drzewa do usunięcia, przy czym ich ilość jest znacznie mniejsza niż na rysunku poprzednim. Gmina wezwana do złożenia wyjaśnień wskazała, że wniosek o usunięcie drzew jest odrębnym opracowaniem określającym faktyczny stan zadrzewienia niezbędnego do usunięcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, a nie w trakcie wykonywania projektu. Projektant wykonujący planszę zagospodarowania terenu wykreślił jedynie drzewa charakterystyczne, a wnioskodawca musiał we własnym zakresie nanieść właściwe drzewa kolidujące z inwestycją. Szkic został potwierdzony przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi.

Wobec powyższego, czy tak wykonany projekt zagospodarowania terenu spełnia faktycznie wymogi art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. i na jego podstawie można wydać zezwolenie na usunięcie drzew?

Nadmieniam, że tak wykonany projekt różni się od tego, który został zatwierdzony przez tego samego starostę jako organ architektoniczno-budowlany dla tej samej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?