Jakie winno być następstwo niewykonania przez inwestora określonych robót budowlanych w decyzji pozwolenia na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie winno być następstwo niewykonania przez inwestora określonych robót budowlanych w decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej w oparciu o art. 59 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Pytanie dotyczy sytuacji, w której wygaszono pozwolenie na użytkowanie w trybie art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.:

1) czy wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie skutkuje tym, że w obrocie prawnym pozostaje decyzja pozwolenia na budowę, nawet w sytuacji gdy upłynął okres trzech lat, w którym nie prowadzono robót budowlanych (czy ewentualnie decyzja o pozwoleniu na budowę w takiej sytuacji winna być wygaszona, a kontynuacja robót winna być prowadzona w oparciu o nową decyzję wydaną przez starostę),

2) w przypadku wykluczenia pkt 1 (przy założeniu, że pozwolenie na użytkowanie "skonsumowało" PNB) właściwym będzie wydanie decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud. (nakaz wykonania robót budowlanych określonych w pierwotnie wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), a w następie ich wykonania bądź też nie wydanie decyzji na podstawie art. 51 ust. 3 pr. bud.? Należy mieć na uwadze, że po ewentualnym wydaniu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 3 pr. bud. inwestor w dalszym ciągu nie będzie się legitymował decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, chyba że takowa ma ją zastąpić.

3) w przypadku wykluczenia pkt 1 i 2, a więc w sytuacji pozostawania decyzji w obrocie decyzji PNB, czy właściwym będzie próba zastosowania art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. (oraz w następstwie art. 51 ust. 4 bądź 5 pr. bud.), który jako jedyny umożliwia nałożenie przez organ na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4) W przypadku wykluczenia powyższych propozycji, czy właściwym będzie nakaz rozbiórki z art. 51 ust. 1 pkt 1 pr. bud. z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania wymienionego powyżej.

5) Czy w sytuacji, kiedy pozwolenie na użytkowanie zostało wygaszone, a obiekt w dalszym ciągu jest użytkowany, zachodzi konieczność stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania i nałożenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX