Jakie warunki powinien spełnić podmiot, który ubiega się o rozszerzenie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 10?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie warunki powinien spełnić podmiot, który stara się o rozszerzenie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne)? Podmiot uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów m.in. dla odpadowych olejów z grupy 12 i 13, rozpuszczalników.

Czy do odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi - dalej r.s.p.o.o?

Czy do odpadu o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - dalej r.r.i.s.n.?

Czy r.r.i.s.n. ma zastosowanie do podmiotów prowadzących zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., m.in. odpadowe oleje z grupy 12 i 13, rozpuszczalniki oraz odpady palne (paliwa alternatywne nr kodu 19 12 10)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX