Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o 3 (trzech) kondygnacjach nadziemnych, dla którego zgodnie z § 55 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. dopuszcza się niewyposażanie w dźwigi osobowe, w którym pomimo powyższego projektuje się dźwig osobowy, to czy ten dźwig czy należy zaprojektować i następnie wykonać go w odniesieniu do § 193 ust. 2 r.w.t , to jest "co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi [...] powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych" (z akcentem na "chorych na noszach")?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?