Jakie warunki należy spełnić dla zachowania uprawnień do ulgi odsetkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Dla zachowania uprawnień do ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest spełnienie warunku "zakończenia inwestycji po 31 grudnia 2001 r.", który literalnie brzmi:

"...inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r. a ponadto została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o przeniesieniu na podatnika własności lokalu mieszkalnego."

Stan faktyczny jest następujący:

1)

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako inwestor wybudowała budynek i otrzymała decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego datowaną 10 września 2001 r.

2)

Podatnik zawarł umową kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego w tymże budynku oraz została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2004 r.

3)

Lokal został przejęty przez podatnika w stanie nie wykończonym (bez posadzek, okładzin ceramicznych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych i bez drzwi wewnętrznych (7 szt.).

4)

Braki wymienione w pkt 3 zostały wykonane przez podatnika na jego koszt przed zasiedleniem lokalu.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik zachowa prawo do ulgi odsetkowej (wszystkie pozostałe wymogi art. 26b są spełnione)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access