Jakie warunki muszą być spełnione, by organ mógł odstąpić od zasady umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy zasad rezygnacji z umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.) w postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej na podstawie obowiązującego od 18.04.2020 r. przepisu art. 15zzzzzn pkt 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.covid-19. Organ zgromadził już cały materiał dowodowy i teraz zgodnie z art. 10 k.p.a. zobowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Jeżeli organ postąpi standardowo i wyznaczy stronom termin na możliwość zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się, to w myśl art. 15zzr u.covid-19. termin ten zacznie biec dopiero po upływie epidemii, a więc do tego czasu organ nie będzie mógł wydać decyzji środowiskowej.

Jakie warunki muszą być spełnione, by organ mógł odstąpić od tej zasady?

Czy w sytuacji, gdy urząd nie podjął oficjalnego zarządzenia o wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i w toku całego postępowania zapewniał stronom możliwość czynnego udziału w postępowaniu, może zrezygnować z tej zasady przed wydaniem decyzji, nie informować o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym i wydać decyzję?

Czy organ ma zawiadomić strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonych dowodów, ale równocześnie poinformować je o możliwości rezygnacji z tego uprawnienia?

Czy warunkiem koniecznym jest zrzeczenie się wszystkich stron swojego prawa?

W jaki sposób strony mają się zrzec swojego prawa, w postępowaniach gdy liczba stron przekracza 10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX